About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2019

Mục Sư Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2019
  • Chấp Sự Nguyễn Lê Huỳnh

  • Truyền Đạo Phạm Quốc Tế

  • Chấp Sự Trương Chí Linh

  • Chấp Sự Phạm Nguyên Hùng

  • Mục Sư NC Ông Thái An, Quản Nhiệm

  • Chấp Sự Lê Chí Đức

  • Chấp Sự Trương Triệu Vinh, Thủ Quỹ

  • Chấp Sự Nguyễn Minh Tâm , Thư Ký

  • ​Chấp Sự Phạm Nguyên Vũ

​Thành Viên Ban Chấp Hành

(Thứ tự trừ trái qua)

DSCF1693