Sống Trong Chúa

Sống thực hành Lời Chúa trong tình yêu thương

Bài giảng mỗi tuần sẽ được cập nhật trên trang youtube Hội Thánh

​Xem thêm tại đường link bên dưới:

Phát Thanh Tin Lành
A.B. Simpson
Sống Với Thánh Kinh
A.W.Tozer
Lời Sống Hằng Ngày/Daily Bread
Video ​Chương Trình Thờ Phượng Hàng Tuần
About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2020