Lược Sử Hội Thánh

church_00017.jpg

Giai Đoạn Thành Lập

church_00043.jpg

Giai Đoạn Chuyển Tiếp

DSCF1693.jpg

Giai Đoạn Xây Dựng

 

Câu Gốc Cho Hội Thánh

"Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ"​

​Châm Ngôn 24:11

“…trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? …Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi…. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”​

Ma-thi-ơ 22:36-40

 

Khải Tượng Hội Thánh

​Tôn cao Thiên Chúa bằng cách thi hành Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế Giêxu qua tiến trình dìu dắt thân hữu đến với Chúa, trưởng dưỡng tín hữu trong nếp sống kính sợ Ngài, trang bị cho con dân Chúa biết dùng ân tứ và kỹ năng để phục vụ Chúa và tha nhân, cũng như tăng thành phần lãnh đạo để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời.

About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2020