top of page

Lược Sử Hội Thánh

church_00017.jpg

Giai Đoạn Thành Lập

church_00043.jpg

Giai Đoạn Chuyển Tiếp

DSCF1693.jpg

Giai Đoạn Xây Dựng

Lời Tạ Ơn

Tạ ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Đấng không hề thay đổi, quyền năng lớn lạ cùng tình yêu đời đời của Ngài vẫn y nguyên, như được chép trong sách Hê-bơ-rơ 13:8, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi” và Thi-thiên 31:19, “Sự nhơn từ Chúa, mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa, và thi hành trước mặt con cái loài người, cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay!” Tạ ơn Chúa, Ngài đã thành lập Hội Thánh tại Orlando và đã ban phước dẫn dắt một cách kỳ diệu từng bước một trong mọi sinh hoạt của các ban ngành trong Hội Thánh suốt những năm tháng qua. Ngài chắc chắn sẽ bảo vệ Hội Thánh của Ngài.  Tình yêu của Chúa sẽ luôn bao phủ và che chở Hội Thánh như lời Ngài đã hứa “Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi.” (Ê-sai 46:3b-4a). Dưới sự hướng dẫn và che chở của Đức Thánh Linh, Hội Thánh Orlando sẽ luôn được thương xót, và năng quyền của Đức Thánh Linh sẽ hành động để Hội Thánh luôn là Một Cộng Đồng Đức Tin hăng hái hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế Jêsus. Cầu xin Chúa giúp cho toàn thể tôi con Chúa thuộc Hội Thánh Orlando luôn sống trong đức tin nơi Ngài, bước đi bởi đức tin, làm việc chung trong đức tin, hiệp một với nhau cách khắng khít trong tình yêu cao đẹp của Chúa, thuận phục thánh ý Chúa mỗi ngày, và tin cậy trọn vẹn vào sự thành tín của Ngài từ nay cho đến Ngày Chúa Cứu Thế Jêsus trở lại. A-men.

Câu Gốc Cho Hội Thánh

"Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ"​

​Châm Ngôn 24:11

“…trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? …Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi…. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”​

Ma-thi-ơ 22:36-40

Khải Tượng Hội Thánh

​Tôn cao Thiên Chúa bằng cách thi hành Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế Giêxu qua tiến trình dìu dắt thân hữu đến với Chúa, trưởng dưỡng tín hữu trong nếp sống kính sợ Ngài, trang bị cho con dân Chúa biết dùng ân tứ và kỹ năng để phục vụ Chúa và tha nhân, cũng như tăng thành phần lãnh đạo để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời.

bottom of page