Cố M.S. Nguyễn Hoài Đức

​Cựu Quản Nhiệm

Cố M.S. Nguyễn Tấn Phước

M.S. Phạm Hồng Lạc và Bà

M.S. Nguyễn Hoài Nhơn và Bà

M.S. Nguyễn Nam Trung và Bà

About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2020