About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2019

Hình Ảnh Sinh Hoạt 

Ảnh Thờ Phượng Hàng Tuần

VBS 2019

​Ngày Phụ Nữ Tin Lành

​Ảnh Lưu Trữ

ThanksGiving

Tết 2019

​Ngày Nam Giới Tin Lành

Mục Sư Tiền Nhiệm

Hình Ảnh Kỷ Niệm 10 Năm Chuyển Về Cơ Sở Mới